Język polski

Język polski

  1. 80 h, w tym 25 h zajęć praktycznych,
  2. zajęcia trwają 3h lekcyjne raz w tygodniu. W razie potrzeby może być zwiększona liczba godzin zajęć w tygodniu, co nie podwyższa ceny kursy,
  3. zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 16.03 do 18.33 i w soboty w godz. A) 9.03 do11.33 ; B) 11.39 do 14.09,

Celem zajęć z języka polskiego jest przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
W cyklu przewidziane są tematy systematyzujące zagadnienia z obszaru historii literatury (epoki), jak i teorii literatury (rodzaje i gatunki literackie, pojęcia, style, nurty itp.).
Podczas zajęć będą kształtowane i doskonalone takie umiejętności, jak:
• czytanie ze zrozumieniem tekstu (literackiego, naukowego, publicystycznego),
• tworzenie rozprawki/eseju w kontekście utworu literackiego,
• analiza i interpretacja tekstu poetyckiego.

Ćwiczenia w redagowaniu wypowiedzi pisemnych będą przeprowadzone z uwzględnieniem kryteriów/wymagań egzaminacyjnych.
W trakcie trwania kursu przewidywane jest powtórzenie najważniejszych zagadnień problemowych podejmowanych w tekstach literackich figurujących na liście lektur obowiązkowych w liceum.
Uczestnicy kursów będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji w ramach przygotowania zarówno do części pisemnej, jak i ustnej egzaminu maturalnego.