Język angielski

Język angielski

  1. 60 h, w tym 20 h ćwiczeniowych,
  2. zajęcia trwają 3h lekcyjne raz w tygodniu. W razie potrzeby może być zwiększona liczba godzin zajęć w tygodniu, co nie podwyższa ceny kursu,
  3. zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 16.03 do 18.33 i w soboty w godz.  A) od 9.03 do 11.33 ; B) 11.39 do 14.09,

Zajęcia z języka angielskiego to kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Dobór materiałów, ćwiczeń i metod dostosowany jest do dwóch głównych części matury z języka nowożytnego - części ustnej i pisemnej.

Na poziomie podstawowym podczas przygotowania do części ustnej będzie:
• utrwalana umiejętność prowadzenia rozmów sterowanych
• oraz rozmów na podstawie ilustracji.

Natomiast w przygotowaniach do części pisemnej na poziomie podstawowym doskonalone będą:
• umiejętności rozumienia ze słuchu,
• rozumienia tekstu czytanego
• oraz redagowania prostych tekstów użytkowych.

Z kolei zajęcia przygotowujące do matury ustnej na poziomie rozszerzonym będą miały na celu wykształcenie umiejętności:
• przeprowadzenia rozmowy z egzaminatorem,
• zaprezentowania jednego z dwóch tematów
• oraz przeprowadzenia dyskusji z osobą egzaminującą.

Przygotowanie do części pisemnej na poziomie rozszerzonym opierać się będzie na doskonaleniu umiejętności:
• rozumienia ze słuchu,
• rozumienia tekstu czytanego,
• rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych,
• stosowania struktur leksykalno-gramatycznych,
• a także redagowania dłuższego tekstu.