Historia

Historia

  1. 60h, w tym 25 h zajęć praktycznych,
  2. zajęcia trwają 3h lekcyjne raz w tygodniu. W razie potrzeby  może być zwiększona liczba godzin zajęć w tygodniu, co nie podwyższa ceny kursu,
  3. zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 16.03 do 18.33 i w soboty w godz.  A)  9.03 do 11.33 ;  B)  11.39 do 14.09,

 

Kursy maturalne z przedmiotu historia na poziomie podstawowym przygotowują do rozwiązywania różnego rodzaju zadań:

  • zamkniętych (wielokrotnego wyboru, dobieranie, typu „prawda-fałsz”)
  • otwartych, wymagających formułowania zwięzłych odpowiedzi zgodnie z wymaganiami nowej matury.

Podczas zajęć wykorzystywane są krótkie teksty źródłowe, ilustracje (ikonografia), mapy, dane statystyczne i inne źródła wiedzy historycznej.

Tematyka zajęć obejmuje historię polityczną, społeczno- gospodarczą oraz historię kultury ze wszystkich epok historycznych (starożytność, średniowiecze, czasy nowożytne, wiek XIX, wiek XX).

Kursy na poziomie rozszerzonym- oprócz umiejętności kształtowanych na poziomie podstawowym- przygotowują uczestników do swobodnej pracy z materiałem źródłowym, interpretowania i syntetyzowania oraz formułowania wypowiedzi pisemnych. Podejmowane są tematy o charakterze przekrojowym, z wybranych zagadnień historycznych.