Geografia

Geografia

  1. 60 h, w tym 20 h zajęć praktycznych,
  2. zajęcia trwają 3h lekcyjne raz w tygodniu.W razie potrzeby może być zwiększona liczba godzin zajęć w tygodniu, co nie podwyższa ceny kursy,
  3. zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 16.03 do 18.33 i w soboty w godz.  A)  9.03 do 11.33 ;  B)  11.39 do 14.09,

Egzamin maturalny z geografii może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.

Przygotowanie będzie polegało na nauce odpowiedniego stosowania geograficznych pojęć, rozumienia prawidłowości i teorii (społeczno-gospodarczych oraz systemów przyrodniczych Ziemi), charakterystyki poszczególnych zjawisk i procesów oraz ich oceny i rozwiązania problemów w różnych skalach czasowych i przestrzennych.

Ponadto doskonalone będą umiejętności formułowania wniosków dotyczących powiązań i zależności w systemie człowiek-przyroda-gospodarka w skalach od lokalnej do globalnej, a także proponowanie rozwiązywania istniejących problemów w środowisku geograficznym. Szczególna uwaga będzie zwrócona na rozumienie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy poszczególnymi elementami systemów przyrodniczych oraz w relacjach człowiek-środowisko. Każde zagadnienie, globalne i regionalne problemy, będzie prezentowane na przykładach ze świata i Polski.

Podczas wykładów przedstawione będą główne zagadnienia z danego działu, objaśnione terminy, pojęcia, prawidłowości i teorie zdarzeń, zjawisk i procesów. Wykłady będą miały formę prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia i dyskusja polegać będą na rozwiązywaniu konkretnych zadań do danego działu według wytycznych wymagań egzaminacyjnych, np. analiza map synoptycznych, podawanie i uzasadnianie propozycji rozwiązania problemu (np. zapobieganie pustynnieniu) na podstawie posiadanej wiedzy i podanych informacji. Informacje i wiadomości o Polsce przedstawiane będą podczas prezentacji danego działu (standardu).

Każdy dział z danego standardu kończyć się będzie sprawdzianem, a dodatkowo przeprowadzane będą ćwiczenia z wykorzystaniem map - zaznaczenie i przypisanie na mapach konturowych nazw państw, głównych form powierzchni terenu na poszczególnych kontynentach ze szczególnym uwzględnieniem Polski, nazw obiektów hydrograficznych (rzek, jezior, mórz), parków narodowych, obiektów przemysłowych, miast, występowania złóż mineralnych ze szczególnym uwzględnieniem Polski.