Chemia

Chemia

  1. 60 h, w tym 15 h zajęć praktycznych,
  2. zajęcia trwają 3h lekcyjne raz w tygodniu. W razie potrzeby może być zwiększona liczba godzin zajęć w tygodniu, co nie podwyższa ceny kursu,
  3. zajęcia odbywaja się od poniedziałku do piątku w godz. 16.03 do 18.33 i w soboty w godz.  A)  9.03 do 11.33 ;  B)  11.39 do 14.09,

 

Celem zajęć z chemii jest kompleksowe przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym. Na zajęciach zostaną zrealizowane treści obowiązkowe, następnie materiał zostanie kompleksowo powtórzony i utrwalony w formie prac domowych. Podstawą zajęć jest zdobycie przez uczniów umiejętności rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych.

Uczestnik kursu musi posiąść niezbędne minimum wiedzy, czyli podstawy i intensywnie myśleć. Każde spotkanie będzie rozpoczynać się omówieniem błędów występujących w pracach domowych, następnie krótki wstęp teoretyczny dotyczący nowego tematu i przystąpienie do rozwiązywania zadań, w razie konieczności z pomocą nauczyciela. Rozwiązywanie dużej ilości zadań jest podstawą dobrze zdanej matury.

Egzamin maturalny z chemii sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania z zakresu tego przedmiotu określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym mogą również odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych, tj. etapu III (gimnazjum).

Arkusz egzaminacyjny z chemii będzie zawierał około 45 zadań. Przy numerze każdego zadania podana będzie maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym:

  • będą dobrane w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej,
  • będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, w tym umiejętność myślenia naukowego, projektowania doświadczeń i analizy wyników,
  • będą zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu
  • trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi,
  • będą miały formę zamkniętą lub otwartą. W zadaniach zamkniętych, np. wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, na dobieranie, zdający wybiera jedną z podanych opcji odpowiedzi, natomiast w zadaniach otwartych, które będą stanowiły większość – zdający samodzielnie formułuje odpowiedź związaną na przykład z podaniem wzorów chemicznych, równań reakcji chemicznych, obliczeń, wypowiedzi słownych,
  • będą występowały pojedynczo lub w wiązkach tematycznych,
  • będą odnosiły się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu, np. przedstawionych wykresów, rysunków, tabel, schematów itp.