Biologia

Biologia

 1.  60 h, w tym 15 h zajęć praktycznych,
 2. zajęcia  trwają 3h lekcyjne, raz w tygodniu. W razie potrzeby może być zwiększona liczba godzin zajęć w tygodniu, co nie podwyższa ceny kursu.
 3. zajęcia odbywaja się  od poniedziałku do piątku w godz. 16.03 do 18.33 i w soboty w godz. A)  9.03 do 11.33 ;  B)  11.39 do 14.09,

Egzamin maturalny z biologii może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin będzie miał formę pisemną i trwać będzie 180 minut.  Arkusz egzaminacyjny z biologii będzie zawierał około 25 zadań.

 • zadania będę dobrane w taki sposób by reprezentowały różnorodne wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej, będą sprawdzały wiedzę jaki i rozmaite umiejętności zdającego,
 • zadania będą zróżnicowane pod względem poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi,
 • zadania będą miały formułę zamkniętą (wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, na dobieranie) lub otwartą (zdający samodzielnie konstruuje odpowiedzi),
 • w arkuszu będą dominowały zadania otwarte,
 • zadania będą odnosić się do różnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu, np. tekst, fotografia, rysunek, schemat, wykres, tabela, diagram.

 Dla kogo są nasz zajęcia:

 • maturzyści (matura 2017) którzy, zamierzają zdawać na kierunki gdzie biologia jest uwzględniana w postępowaniu rekrutacyjnym (np.: PAM; UMK;WUM; UW, SGGW; AWF; APS; inne);
 • maturzyści przystępujący do egzaminu maturalnego w 2018 roku (uczniowie drugich klas!);
 • maturzyści 2016 i lat ubiegłych (zdający egzamin maturalny na nowych zasadach), którzy chcą poprawić swoje wyniki maturalne;
 • kandydaci na studia (ze starą maturą), którzy zdają egzaminy wstępne na zasadach komplementarnych z Nową Maturą.

Podczas zajęć z biologii należy nie tylko poznać i zapamiętać pewne pojęcia, ale również zrozumieć mechanizmy rządzące prawami natury. Aby w pełni przygotować się do egzaminu maturalnego, ważne będzie by systematycznie powtarzać zdobytą już wiedzę oraz poszerzać ją o nowe zagadnienia. Poza częścią wykładową szczególnie istotna jest w tym wypadku dyskusja w grupie, gdyż pomaga usystematyzować materiał. Nie mniej ważne jest zadawanie pytań, które rozwieją niejasności dotyczące trudniejszych kwestii. Zdobyta wiedza musi znaleźć również swoje zastosowanie w praktyce, ponieważ wymagają tego zadania maturalne (głównie na poziomie rozszerzonym).